[masm615环境]:5 mod.bat批处理[1]

2777 人浏览 | 时间: 2015-10-20 18:38:10 | 作者: 1024825654

1.定义文件名


set name1=%1
set name2=%2
set name3=%3

这些为定义给mod批处理文件的三个参数,分别为文件名(也是不带后缀的)

文件中支持3个参数2.生成模块文件(obj)if exist %name1%.c (cl /c /Fo %name1%.c) 
else if exist %name1%.asm (ml /c /coff %name1%.asm)
if exist %name2%.c (cl /c /Fo %name2%.c) 
else if exist %name2%.asm (ml /c /coff %name2%.asm) 
if exist %name3%.c (cl /c /Fo %name3%.c) 
else if exist %name3%.asm (ml /c /coff %name3%.asm)
else (goto :_start)


这里能自动生成模块文件,支持.c的C语言文件,.asm的汇编文件


3.链接模块文件,生成可执行文件(exe)link /subsystem:console %name1%.obj %name2%.obj %name3%.obj /out:demo.exe
goto :exit

:_start
link /subsystem:console %name1%.obj %name2%.obj /out:demo.exe
用链接器来把这写obj文件  生成demo.exe可执行文件


:_start标号:没有第三个参数的时候,用到


先开启var_C批处理


运行时,输入命令:

怎样执行mod批处理文件


输出结果:

执行mod批处理文件


目录下的文件:

结果文件夹的文件