c语言学习笔记分享:9 利用分支语句求一元二次方程

2293 人浏览 | 时间: 2015-11-02 17:29:00 | 作者: 烫烫烫烫烫烫烫烫

发现一个程序员专属的导航网站,你肯定不知道,是时候告诉你了,请前去看看吧


一元二次方程的解的情况有如下的几种可能:

然后我们来来分析一下用分支语句怎么计算出来


最后我们来看看具体代码怎么实现的(vs2015)


#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
void main()
{
 double a, b, c;
 scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
 printf("%lf*x*x+%lf*x+%lf=0\n", a, b, c);
 if (a) //a!=0
 {
 printf("一元二次方程");
 double m = b*b - 4 * a*c;
 double n = -1 * b / 2 / a;
 if (m == 0)
 {
  printf("两个相等的实根x1=x2=%lf", n);
 }
 else if (m>0)
 {
  printf("两个不等的实根x1=%lf,x2=%lf", n + sqrt(m) / 2 / a,
  n - sqrt(m) / 2 / a);
 }
 else
 {
  printf("两个不等的虚根%lf+%lfi,%lf-%lfi",
  n, sqrt(-1 * m) / 2 / a,
  n, sqrt(-1 * m) / 2 / a
  );
 }
 }
 else
 {
 printf("非一元二次方程");
 if (b)
 {
  printf("一元一次X=%lf",-1*c/b);
 }
 else
 {
  if (c)
  {
  printf("无解");
  }
  else
  {
  printf("X为任意值");
  }
 }
 }
 system("pause");
}标注
评论
站内搜
百度搜
传送到手机
手机扫码,识别文字,完成传送x
加载中...
标注内容x
加载中...
添加标注x
收藏 0 点赞 0

相关阅读